Дзогчен учения в София

27 февруари - 3 март 2015 г.

 

ДЗОГЧЕН УЧЕНИЯ В СОФИЯ ОТ 27.02 ДО 3.03 2015 г.
DZOGCHEN TEACHINGS IN SOFIA (FEB. 27 - MARCH 3, 2015)

"Не е нужно да се подготвяте за Дзогчен чрез Тантра, няма време за това."
Йонгдзин Лопон Тензин Намдак – главен учител в Юнгдрунг Бон

За традицията на Юнгдрунг Бон, в която са запазени четири пълни цикли от учения и практики на Дзогчен (Великото съвършенство), Дзогчен се смята за върховна сред останалите колесници към просветлението. Колесниците на Сутра и Тантра, погледнати от перспективата на Дзогчен, са относителни дотолкова, доколкото не работят директно с Извора, с Природата на съзнанието. В Сутра се използват методите на отказа/отричането; в Тантра – методите на трансформацията, като и в двата случая се прибягва до умствено услилие по пътя към освобождение на съзнанието. Дзогчен е единственият път, който разполага с методи за спонтанно самоосвобождаване на съзнанието и постигане на реализация. В Дзогчен реализацията е напълно постижима в рамките на един човешки живот за сериозните и способни практикуващи, докато за останалите - в рамките на три живота. За сравнение, с методите на Сутра просветление може да се постигне след три еона (калпи), а с тези на Тантра – след седем живота. В този смисъл, Дзогчен е един вид „пряк път” към реализацията на съзнанието. Дзогчен е познат също и като „път без усилие”. Става въпрос за това че от перспективата на Дзогчен, за разлика от Сутра и Тантра, не е необходимо нито да търсим, нито да трансформираме нещо, тъй като истинската природата на съзнанието ни е изначално чиста и съвършена от самото начало и в същия този момент. Само трябва да го осъзнаем. Ученията на Дзогчен ни въвеждат директно и ни посочват истинската ни същност, а задача на всеки един от нас като Дзогчен-па (практикуващ Дзогчен) е да постигнем стабилност в това просветлено осъзнаване на реалността.

(Текстът се позовава на Masters of Zhang Zhung Nyengyud. Pith Instructions from the Experiential Transmission of Bӧnpo Dzogchen, Teachings by Yongdzin Lopӧn Tenzin Namdak, edited by C. Ermakova and D. Ermakov. Heritage Publications, New Delhi, 2010)

ПРОГРАМА/ PROGRAMME
27.02.2015 г. Лекция „Трулкор (магически движения) от перспективата на Дзогчен ученията в тибетската
традиция Юнгдрунг Бон” (2 лекционни часа)/ Conference: “Trulkhor from the Dzogchen Perspective of Yungdrung Bon”

28.02 - 1.03. Семинар „ДЗОГЧЕН УЧЕНИЯ ОТ ЦИКЪЛА А-КРИД” (двудневен , 16 лекционни и практически часа)/ Teachings and practice: “Dzogchen Teachings from the cycle of A-Khrid”

2.03 – 3.03. Семинар „ТРУЛКОР: ДЗОГЧЕН ЙОГА ОТ ТРАДИЦИЯТА БОН” (двудневен , 16 лекционни и практически часа)/ Teachings and practice: “Trulkhor – Magical Movеments in the Dzogchen of the Yungdrung Bon”

***

СЕМИНАР: „ДЗОГЧЕН УЧЕНИЯ ОТ ЦИКЪЛА А-КРИД” (28.02 - 1.03.2015 г.)
A-крид (А-три) е един от четирите цикъла от Дзогчен учения в традицията на Юнгдрунг Бон. Той съдържа основните инструкции относно перспективата, медитацията и поведението на практикуващия (Дзогчен-па). За първи път тези учения са преподавани открито от Меу Гонгдзьо Ритро Ченпо през XI в., по-късно са организирани от Йорпо Непал в осем части за практическа медитация. През XIII в. Дру Гялуа Юнгдрунг развива ръководство, което и до наши дни служи като основа за практиката в манастирите Йеру Енсакха и Менрито (манастирът, в който живее главният учител на Юнгдрунг Бон – Лопон Тензин Намдак). Именно това е цикълът от учения, в които ще ни посвети Геше Корден Лундуп Гялцен в България. Цикълът на Дзогчен А-крид е изключително ценен, тъй като предоставя на практикуващия не само много ясни обяснения, но и един добре систематизиран, конкретен метод на практика/медитация. Ето защо се вярва, че ако човек следва последователно и сериозно инструкциите на А-крид, е напълно възможно да разпознае истинската си природа (кунжи) и да постигне стабилност в естественото състояние на съзнанието си (ригпа), като по този начин преодолее всички страхове и страдания. На този семинар, Лама Корден Лундуп ще ни преподаде практиките и разясненията от основната част на класическия текст на А-крид.
“Dzogchen Teachings from the cycle of A-Khrid” (from Feb. 28th to March 1, 2015)
A-Khrid cycle is one of the four great Dzogchen cycles in the tradition of the Yungdrung Bön. This spiritual treasure was revealed for the first time in the 11th century by Meu Gongdzö Ritro Chenpo, as their essential instructions on the prospect, meditation and conduct, subsequently Yorpo Nepal organized this teaching in eight sessions of meditation. In century XIII Dru Gyalwa Yungdrung it wide to fifteen sessions. This cycle of education is used as a major practice in the monasteries of Yeru Ensakha and Menri manuals for many centuries and until today. This cycle is which give Geshe Khorden Lundhup Gyaltsen in Bulgaria. These meditations are highly appreciated by the followers of Bon, since they provide an explanation and a clear and systematic Guide. Those who develop them carefully, will have the opportunity to get rid of the fear and suffering through recognizing and stabilize the natural state of the mind, revealing inside the perfection and peace. This is the teaching (the main part of the text) that, thanks to the generosity of Geshe Khorden Lundhup Gyaltsen, we will receive in this occasion.

***

СЕМИНАР: „ТРУЛКОР: ДЗОГЧЕН ЙОГА ОТ ТРАДИЦИЯТА ЮНГДРУНГ БОН” (2.03.-3.03.2015 г. )

Дзогчен Йога или Трулкор е система, която е предавана устно и без прекъсване от учител на ученик в приемствената линия на Шанг Шунг Нийенджу. Същинската практика работи едновременно с трите врати към просветлението - тяло, енергия и съзнание и представлява серия от упражнения, включващи специални дишания, звуци и движения, като всяко едно от тях е свързано с определен елемент (пространство, вятър, огън, вода, и земя). Трулкор предоставя на практикувашия не много сложни, но ефективни методи за изчистване на препятствия, болести и замъгления на съзнанието, като по този начин позволява да се хармонизира енергийното поле и да се постигне стабилност в медитацията.

“Trulkhor – Magical Movements in the Dzogchen of the Yungdrung Bon” (from 2 to 3th March, 2015)

Dzogchen Yoga or Trul-Khor is the system which came down unbroken through oral transmission from Zhang-Zhung Nyen Gyu lineages. The core of the transmission engages the tree doors to ilumination - the body, mind and energy of the practitioner - in a series of breath, sound and movement exercises, each relating to a specific element (fire, wind, space, water and earth). In practicing Trul khor, one will be able to identify and alleviate physical discomfort or pain, emotional and mental disturbances. These easy to perform yet powerful healing exercises can be used as a support to other meditation practices or practiced alone to clear obstacles caused by disease or strong negative emotions, and to clear, balance and harmonize one’s energy field.

Геше Корден Лундуп Гялцен е роден в Източен Тибет (Кам, Нагчу) през 1976 г. Още като малък става монах в манастира Пантсанг на Юнгдрунг Бон. Получава посвещение в Дзогчен от Рагши Тогден Ринпоче - пряк наследник на приемствената линия на Шардза Таши Гялциян (големият Дзогчен учител, постигнал тяло-дъга през 1935 г.), взема и Дзогчен посвещения и от Тогден Шераб Пхунцог, Тогден Цултрим Габа и Пала Даба Гялцен. През 1993 има възможност да замине за Индия, където е приет в манастира Менри и става ученик на Н.Св. Менри Трицин Ринпоче (абат на манастира и по традиция, глава на Юнгдрунг Бон), на Йонгдзин Тензин Намдак Ринпоче (главен учител на Юнгдрунг Бон) и на Понлоб Тринлей Нийма (главен учител в манастира). Прекарва 15 години в манастира Менри, където получава и титлата „Геше” (еквивалент на доктор по философия) и започва да преподава на монасите. От 2010 г. до сега живее и преподава Дзогчен и Трулкор във Франция.

Geshe Khorden Lhundup Gyaltsen was born in the lower part of Kham, Nagchu (Tibet) in 1976. When he was a young boy he became a monk in the Patsang monastery and received Dzogchen teachings and training from Ragshi Togden Rinpoche who was the holder of the Great Dzogchen Master Sharza Tashi Gayltsen’s lineage. He received teachings also from the great lamas Togden Sherab Phuntsog, Togden Tsultrim Gaba and Togden Drimey Yungdrung. In 1993, he went to Menri Monastery in India where he met his teachers H.H Menri Trizin Rinpoche, H.E Yongzin Tenzin Namdak Rinpoch and H.E Ponlob Thinley Nyima Rinpoche. He studied during 15 years there and he attained the degree of “Geshe”, the highest academic degree of traditional Tibetan culture, so he began also to teach other monks. Since 2010 he lives and teaches Dzogchen and Trul-khor in Paris, France.

ДАТИ
27.02.2015 г. - Лекция „Трулкор (магически движения) от перспективата на Дзогчен ученията в тибетската традиция Юнгдрунг Бон” (2 лекционни часа) “Trulkhor – Magical mouvments from the Dzogchen Perspective of Yungdrung Bon”

28.02- 1.03.2015 г. - Семинар „ДЗОГЧЕН УЧЕНИЯ ОТ ЦИКЪЛА А-КРИД” (целодневен , 16 лекционни и практически часа)

2.03.-3.03.2015 г. - Семинар „ТРУЛКОР: ДЗОГЧЕН ЙОГА ОТ ТРАДИЦИЯТА БОН” (целодневен , 16 лекционни и практически часа)

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРИТЕ

До 15 ноември 2014

Един семинар: 170 лв.

Два семинара: 220 лв.

До 21 февруари 2015

Един семинар: 220 лв.

Два семинара: 270 лв.

Местата в залата са ограничени, затова ви молим да запазите място и да се регистрирате навреме.

От 11 октомври 2014, можете да се регистрирате всяка събота от 9:00 до 11:00 ч., в Център Ананда (София), където ще се провежда и една от редовните ни практики/медитации.

Адресът на Център Ананда е ул. „Йоан Екзарх” 10 ( за ориентация: зад хотел „Хемус”/ метро „Европейски съюз”).

Допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


You have no rights to post comments


Популярни

Долмени

Долмени

Долмени

Анкета
Ще присъствате ли на курса
Ще присъствате ли на курса
Избери поне един отговор!

Календар 1

Април 2024
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Календар 2

Shambhala-2014-3

Vivamus-2

Inti-2

Rhythm-Space-2

Shambhala-Esoteric-Centre-2

Hatori-store3

Mystic-Traveller02